اعضای کمیته سازش

ليست اعضاي کمیته سازش كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 961 آقای علیرضا عسکری مارانی عضو اصلی کمیته سازش
 972 آقای دکتر مجتبی کباری عضو اصلی کمیته سازش
 962 آقای دکتر امیرحسین ارضاء عضو اصلی کمیته سازش
 963 خانم آرزو رضایی دبیر کمیته سازش
 964 خانم نرگس یزدانی کارشناس کمیته سازش
 965  خانم مرضیه حبیبی وکیل کمیته سازش
 971 آقای اردشیر مردانپور عضو علی البدل کمیته سازش
 966 آقای حسین سلیمی عضو علی البدل کمیته سازش